BIOS (Basic Input / Output System)

1. ขั้นตอนการตรวจสอบระบบ BIOS

1.1 เข้าสู่หน้าจอปรับแต่ง BIOS

1.2 ปุ่มควบคุมการปรับแต่งค่า BIOS

2. เมนูการปรับแต่งค่าใน BIOS

3. เมนู Main : กำหนดค่ามาตรฐานของระบบ

4. เมนู Advanced : ปรับแต่งการทำงานของระบบ

5. เมนู Jumper Free Configuration

6. เมนู CPU Configuration

7. เมนู Chipset

8. เมนู Onboard Devices Configuration

9. เมนู USB Configuration

10. เมนู Power : กำหนดระบบประหยัดพลังงาน

11. เมนู APM Configuration

12. เมนู Hardware Monitor

13. เมนู Boot : กำหนดรายละเอียดการบู๊ตเครื่อง

14. เมนู Boot Device Priority

15. เมนู Boot Settings Configuration

16. เมนู Security

17. เมนู Exit


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ